news

กรมบัญชีกลางสร้างการรับรู้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก

กรมบัญชีกลางเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั่วประเทศ และเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้เสร็จภายในต้นเดือนเมษายนนี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ให้กับหมอคลังอุ่นใจ วิทยากรตัวคูณ และ Call Center ของกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้หมอคลังอุ่นใจเดินหน้าถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว นายทะเบียนของส่วนราชการ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดการยอมรับ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของวิทยากรตัวคูณ ได้มอบหมายให้จัดโครงการร่วมกับส่วนราชการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดความรู้ในลักษณะเดียวกับที่หมอคลังอุ่นใจดำเนินการ โดยให้จัดบรรยายที่ส่วนราชการแต่ละแห่งโดยตรง ตามวันเวลาและสถานที่ที่ส่วนราชการจะกำหนดต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน กรมบัญชีกลางได้จัดโครงการสร้างการรับรู้ให้เป็นพิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องให้บริการกับผู้มีสิทธิจึงต้องทราบข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะจัดที่ส่วนกลาง จำนวน 6 รุ่น ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลอบรมเสร็จเรียบร้อย ก็จะเป็นเวลาที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (EDC) แล้วเสร็จพอดี

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และคู่มือแนวปฏิบัติโดยละเอียด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th/เรื่องที่น่าสนใจ/CGDInfographic และ Facebook กรมบัญชีกลาง รวมทั้งยังสามารถสแกน QR Code จากแผ่นประชาสัมพันธ์ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีสิทธิสามารถสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิกับ Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400.-สำนักข่าวไทย

Comments Off on กรมบัญชีกลางสร้างการรับรู้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก