travel news

วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว ในอดีตที่นีคือที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารหลายหลัง ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วังสวนบ้านแก้วแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษกลับสู่ประเทศไทย

จากนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีสถานที่ประทับพักผ่อนอิริยาบถ จึงได้ทรงสร้างวังแห่งนี้ขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทรงกู้เงินจากธนาคาร เพื่อซื้อที่ดินสองฝั่งคลองบ้านแก้ว รวมที่ดินทั้งหมด 687 ไร่ และพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ตามชื่อคลองว่า “สวนบ้านแก้ว” ในระยะแรกสวนบ้านแก้วยังมีสภาพเป็นป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการปรับที่ดิน พร้อมกับสร้างที่ประทับชั่วคราวทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ ภายหลังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็ก 2 หลัง คือ เรือนเทา อันเป็นที่ประทับของพระองค์ เรือนแดง ใช้สำหรับเป็นที่พักของข้าหลวงผู้ติดตาม และมีเรือนอีกหลังหนึ่งสร้างแบบบังกะโล เรียกว่า เรือนเขียว เป็นที่พักของราชเลขานุการ ซึ่งเรือนทั้งสามหลังนี้เป็นอาคารถาวรชุดแรกของสวนบ้านแก้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 เมื่อทรงมีพระชนมายุสูงขึ้นและพระพลานามัยไม่สมบูรณ์นัก รัฐบาลจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานที่ดินสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี พระองค์จึงทรงพระราชทานสวนบ้านแก้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และได้ย้ายไปประทับ ณ วังศุโขทัยจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments Off on วังสวนบ้านแก้ว