• travel news

    วังสวนบ้านแก้ว

    วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว ในอดีตที่นีคือที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารหลายหลัง ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วังสวนบ้านแก้วแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษกลับสู่ประเทศไทย

    Comments Off on วังสวนบ้านแก้ว